Obchodní podmínky

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY
PLATNOST OD 22.7.2021

I. Základní ustanovení
1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“)
jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „občanský zákoník“)
 Pierre et Antoine s.r.o.
 IČ:08953112
 DIČ:CZ08953112
 se sídlem: Lipovská 437/11, Zličín, 155 21 Praha 5
 zapsané u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 328135.
 email: info@pierreantoine.cz
 telefon:+420724385236; +420732708524
 www.pierreantoine.cz
(dále jen „prodávající“)
2. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti
prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo
svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své
podnikatelské činnosti (dále jen: „kupující“) prostřednictvím
webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na
internetové adrese www.pierreantoine.cz . (dále je „internetový
obchod“).
3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní
smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před
ustanoveními těchto obchodních podmínek.
4. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém
jazyce.

II. Informace o zboží a cenách
1. Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho
hlavních vlastností jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu
internetového obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z
přidané hodnoty, všech souvisejících poplatků a nákladů za vrácení
zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být vráceno obvyklou
poštovní cestou. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou
jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení

nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných
podmínek.
2. Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového
obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen
uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
3. V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech
spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech
spojených s balením a dodáním zboží uvedené v internetovém
obchodě platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci
území České republiky.
4. Případné slevy z kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat,
nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.

III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy
1. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků
na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na
internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující
sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.
2. Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby:
 prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí
registraci v internetovém obchodě,
 vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.
3. Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží, počet kusů zboží,
způsob platby a doručení.
4. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a
měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle kupující
prodávajícímu kliknutím na tlačítko "odeslat objednávku" . Údaje
uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.
Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů
v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se
seznámil s těmito obchodními podmínkami.
5. Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu
potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu, kterou
kupující při objednání zadal. Toto potvrzení je automatické a
nepovažuje se za uzavření smlouvy. Přílohou potvrzení jsou aktuální
obchodní podmínky prodávajícího. Kupní smlouva je uzavřena až po
přijetí objednávky prodávajícím. Oznámení o přijetí objednávky je
doručeno na emailovou adresu kupujícího. / Neprodleně po obdržení
objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení
objednávky na emailovou adresu, kterou kupující při objednání
zadal. Toto potvrzení se považuje za uzavření smlouvy. Přílohou
potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího. Kupní
smlouva je uzavřena potvrzením objednávky prodávajícím na
emailovou adresu kupujícího.

6. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže
prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu
pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh
kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena
potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho
emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách.
7. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující
může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení
o přijetí objednávky prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku
telefonicky na telefonní číslo nebo email prodávajícího uvedený v
těchto obchodních podmínkách.
8. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího
při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu
objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto
zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno
automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto
obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez
zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu
pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh
kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena
potvrzením o přijetí kupujícím na emailovou adresu prodávajícího.

IV. Zákaznický účet
1. Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě
může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého
zákaznického účtu může kupující provádět objednávání zboží.
Kupující může objednávat zboží také bez registrace.
2. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující
povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v
uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen
aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při
objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a
heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost, ohledně
informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu.
Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického
účtu třetími osobami.
4. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím
osobám.
5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když
kupující svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy
kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy nebo těchto
obchodních podmínek.

6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný
nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového
a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu
hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

V. Platební podmínky a dodání zboží
1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní
smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:
 bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího číslo
292288594/0300 vedený u ČSOB
 bezhotovostně platební kartou,
 bezhotovostně převodem na účet prodávajícího prostřednictvím
platební brány Comgate,
 dobírkou v hotovosti při předání zboží,
 platební kartou při osobním odběru v provozovně,
 platební kartou při osobním odběru
2. Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu
náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li
dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady
spojené s dodáním zboží.
3. V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V
případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 3 dnů od
uzavření kupní smlouvy.
4. V případě platby prostřednictvím platební brány postupuje kupující
podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb.[S16]
5. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní
cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet
prodávajícího.
6. Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou
obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není
zálohou.
7. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit
kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u
správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději
do 48 hodin
8. Zboží je kupujícímu dodáno:
 na adresu určenou kupujícím objednávce
 prostřednictvím výdejny zásilek na adresu výdejny, kterou kupující
určil,
 osobním odběrem v provozovně prodávajícího
9. Volba způsobu dodání se provádí během objednávání zboží.
10. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí
zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky
prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě

zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné
dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
11. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo
určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při
dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží
doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v
objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s
opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným
způsobem doručení.
12. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat
neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto
neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu
svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující
zásilku od přepravce převzít.
13. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový
doklad je odeslán na emailovou adresu kupujícího./Daňový doklad je
přiložen k dodávanému zboží.
14. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní
ceny za zboží, včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím
zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží
přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem,
kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní
smlouvou tak neučinil.
15. V případě využití tzv. poukázky např. ve formě dárkové karty kupujícímu nevzniká
nárok na peněžité plnění ze strany prodávajícího, nebude-li poukázka využita.
Kupující nemá rovněž nárok na prodloužení platnosti poukázky.

VI. Odstoupení od smlouvy
1. Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou
činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy bez udání
důvodů odstoupit.
2. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů
 ode dne převzetí zboží,
 ode dne převzetí jednotlivé dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy
pravidelná opakovaná dodávka zboží.
3. Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:
 poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím
výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od
smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že
v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách
finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít
během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

 o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí
třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu
nezávislých na vůli prodávajícího,
 o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo
pro jeho osobu,
 dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po
dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z
hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 dodávce novin, periodik nebo časopisů,
 dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a
byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před
uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před
uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá
právo na odstoupení od smlouvy,
 v dalších případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku.
4. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat
prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy.
5. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový
formulář k odstoupení od smlouvy poskytovaný prodávajícím na
jeho webových stránkách. Odstoupení od kupní smlouvy zašle
kupující na emailovou nebo doručovací adresu prodávajícího
uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající potvrdí
kupujícímu bezodkladně přijetí formuláře.
6. Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit
prodávajícímu zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy
prodávajícímu. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží
prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro
svou povahu obvyklou poštovní cestou.
7. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně,
nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny
peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a
to stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžní
prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí
a pokud mu tím nevzniknou další náklady.
8. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který
prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání
zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání
zboží.
9. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen
vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující
zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
10. Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené
a neznečištěné a je-li to možné, v původním obalu, ve kterém bylo
zboží zabaleno k dopravě. Nárok na náhradu škody vzniklé
prodávajícímu na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst
proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

11. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu
vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, anebo když výrobce, dovozce
anebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající
bezodkladně informuje kupujícího prostřednictví emailové adresy
uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o
odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně
nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to
stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.

VII. Práva z vadného plnění
1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady.
Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující
zboží převzal:
 má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má
takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které
kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy
jimi prováděné,
 se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo
ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo
předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného
vzorku nebo předlohy,
 je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a zboží
vyhovuje požadavkům právních předpisů.
2. Povinnosti z vadného plnění má prodávající nejméně v takovém
rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. Kupující
je jinak oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u
spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.
3. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke
zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena
doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za
jakost. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po
určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová
obvyklé vlastnosti. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu zboží
oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani
záruční doba po dobu, po kterou nemůže kupující vadné zboží užívat.
4. Ustanovení uvedená v předchozím odstavci obchodních podmínek se
nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla
nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým
užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání
nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo
vyplývá-li to z povahy zboží. Právo z vadného plnění kupujícímu
nenáleží, pokud před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo
pokud vadu sám kupující způsobil.

5. V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit
reklamaci a požadovat:
 výměnu za nové zboží,
 opravu zboží,
 přiměřenou slevu z kupní ceny,
 odstoupit od smlouvy.
6. Kupující má právo odstoupit od smlouvy:
 pokud má zboží podstatnou vadu,
 pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad
po opravě,
 při větším počtu vad zboží.
7. Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující
smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by
druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.
8. U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu
na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující
nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.
9. Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (obvykle třetí
reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo
má zboží větší počet vad (zpravidla nejméně tři vady současně), má
kupující právo uplatnit požadavek na slevu z kupní ceny, výměnu
zboží nebo odstoupit od smlouvy.
10. Při uplatnění reklamace je kupující povinen prodávajícímu sdělit,
jaké právo si zvolil. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná
jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být
neodstranitelná. Nezvolí-li kupující si své právo z podstatného
porušení smlouvy včas, má práva stejná jako při nepodstatném
porušení smlouvy.
11. Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od
smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.
12. Pokud prodávající prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží
věděl nebo ji sám způsobil, není prodávající povinen nároku
kupujícího vyhovět.
13. Kupující nemůže reklamovat zlevněné zboží z důvodu, pro který je
dané zboží zlevněno.
14. Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli jeho
provozovně, v níž je přijetí reklamace možné, případně i v sídle nebo
místě podnikání. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné
potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem
reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož
i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o
provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění
zamítnutí reklamace.
15. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci
ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se
nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná
k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady

musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne
uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne
na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné
porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit.
Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde
projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění)
prodávajícímu.
16. Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace.
17. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před
převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám
způsobil.
18. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně
vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním
reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve
lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby, v opačném případě
ho soud nemusí přiznat.
19. Volbu způsobu reklamace má kupující.
20.Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se
řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku
a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
21. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností
prodávajícího za vady upravuje reklamační řád prodávajícího.

22. Trvanlivost a ročníky vín
Samotná trvanlivost jednotlivých vín a destilátů nabízených prodávajícím je velice
individuální. Veškeré optimální informace o datu konzumace či případné možnosti
archivace uvádíme u každého z vín zvlášť. Některá vína (zejména bio vína mohou mít
kratší dobu trvanlivosti a neslouží k archivaci.
U nepotravinářských produktů (vinařské) se záruční doba řídí Občanským zákoníkem
a tato doba je stanovena na 24 měsíců při nákupu fyzickou nepodnikající osobou a na
12 měsíců při nákupu fyzickou podnikající osobou nebo právnickou osobou.
Kvalitní víno jako přírodní produkt je velmi živým nápojem a každým rokem se mění
ročník a právě tyto změny mohou být rychlejší, než změny v našem e-shopu.
Pokud dojde ke změně ročníku po provedené objednávce, je automaticky dodán
ročník následující. V případě, že kupující trvá na uvedeném ročníku a jiný nechce,
musí tento požadavek výrazně označit do poznámek pod svou objednávku.

VIII. Doručování

1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci
vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.
2. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na emailovou
adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající
doručuje kupujícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou
v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.

IX. Osobní údaje
1. Všechny informace, které při naší spolupráci uvedete, jsou důvěrné a
budeme s nimi tak zacházet. Pokud nám k tomu nedáte písemné
svolení, údaje o vás nebudeme jiným způsobem než za účelem plnění
ze smlouvy používat, vyjma emailové adresy, na kterou vám mohou
být zasílána obchodní sdělení, neboť tento postup umožňuje zákon,
pokud jej neodmítnete. Tato sdělení se mohou týkat pouze
obdobného nebo souvisejícího zboží a lze je kdykoliv jednoduchým
způsobem (zasláním dopisu, emailu nebo proklikem na odkaz v
obchodním sdělení) odhlásit. Emailová adresa bude za tímto účelem
uchovávána po dobu 5 let od uzavření poslední smlouvy mezi
smluvními stranami.
2. Podrobnější informace o ochraně osobních údajů naleznete v
Zásadách ochrany osobních údajů

X. Mimosoudní řešení sporů
1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je
příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120
00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs.
Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové
adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení
sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem
Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa:
http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21.
května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení
(ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení
spotřebitelských sporů on-line).
3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského
oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti
příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve

vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č.
634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

XI. Závěrečná ustanovení
1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se právním řádem
České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje
mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem
České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající
z obecně závazných právních předpisů.
2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy
chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského
zákoníku.
3. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména
autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů,
grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží
prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat
webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.
4. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů
třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v
rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového
obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho
provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo
třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít
programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod
a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení
takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.
5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu
§ 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
6. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována
prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
7. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat.
Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po
dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
8. Přílohou obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení
od smlouvy.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 22.7.2020

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.. Více informací zde.